BlackBerry Curve 8530 8520 - การแก้ปัญหา: แผนที่

background image

การแกปญหา: แผนที่

เสนทแยงมุมปรากฏบนแผนที่

เสนทแยงมุมจะปรากฏบนแผนที่เมื่ออุปกรณ BlackBerry® ของคุณกำลังโหลดแผนที่ใหม หรือเมื่ออุปกรณของคุณไมไดเชื่อมตอกับเครือขายไรสาย
หากเสนทแยงมุมปรากฏบนแผนที่เปนเวลานาน ใหตรวจสอบวาอุปกรณของคุณเชื่อมตอกับเครือขายไรสาย

คุณสมบัติบางอยางไมมีอยูในอุปกรณของฉัน

ความพรอมใชงานของคุณสมบัติบางอยางในอุปกรณ BlackBerry® ของคุณอาจไดรับผลกระทบตามรายการตางๆ ไดหลากหลาย เชน รุนอุปกรณและแผนบริการแบบไรสาย
หสกบัญชีอีเมลของคุณใช BlackBerry® Enterprise Server หนวยงานของคุณอาจไมไดตั้งคาคุณสมบัติบางอยางไว หรืออาจปองกันไมใหคุณใชคุณสมบัติหรือตัวเลือกบางอยาง ถาผูดูแลระบบตั้งคาตัว

เลือกใหคุณ สัญลักษณแสดงสถานะล็อคสีแดงจะปรากฏขึ้นถัดจากฟลดตัวเลือก
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติที่มีอยูในอุปกรณของคุณ ติดตอผูใหบริการอุปกรณไรสายหรือผูดูแลระบบของคุณ หรือเยี่ยมชมที่

www.blackberry.com/go/docs

ขอมูลที่เกี่ยวของ

ความพรอมใชงานของคุณสมบัติ, 9

คูมือผูใช

แผนที่

223