BlackBerry Curve 8530 8520 - บุ๊คมาร์กแผนที่

background image

บุคมารกแผนที่

เพิ่มบุคมารกสำหรับตำแหนงหรือเสนทาง

1. คลิกไอคอน แผนที่ ในหนาจอหลัก

2. บนแผนที่ กดปุม เมนู

3. คลิก เพิ่มลงในรายการโปรด

4. ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

• หากตองการเปลี่ยนชื่อบุคมารก ในฟลด ปายกำกับ ใหพิมพชื่อใหม

• หากตองการจัดไฟลบุคมารกในตำแหนงอื่น ใหเปลี่ยนฟลด โฟลเดอร

5. คลิก ตกลง

เปลี่ยนบุคมารกของตำแหนงหรือเสนทาง

1. คลิกไอคอน แผนที่ บนหนาจอหลัก

2. บนแผนที่ กดปุม เมนู

3. คลิก คนหาตำแหนง

4. คลิก รายการโปรด

5. ไฮไลตบุคมารก

6. กดปุม เมนู

7. คลิก แกไข

8. เปลี่ยนบุคมารก

9. กดปุม เมนู

10. คลิก บันทึก

ลบบุคมารกของตำแหนงหรือเสนทาง

1. คลิกไอคอน แผนที่ ในหนาจอหลัก

2. บนแผนที่ กดปุม เมนู

3. คลิก คนหาตำแหนง

4. คลิก รายการโปรด

5. ไฮไลตบุคมารก

6. กดปุม เมนู

7. คลิก ลบ

คูมือผูใช

แผนที่

220

background image

เพิ่มโฟลเดอรบุคมารกสำหรับตำแหนงหรือเสนทาง

1. คลิกไอคอน แผนที่ ในหนาจอหลัก

2. บนแผนที่ กดปุม เมนู

3. คลิก คนหาตำแหนง

4. คลิก รายการโปรด

5. กดปุม เมนู

6. คลิก เพิ่มโฟลเดอรยอย

จัดไฟลบุคมารกของตำแหนงหรือเสนทาง

1. คลิกไอคอน แผนที่ ในหนาจอหลัก

2. บนแผนที่ กดปุม เมนู

3. คลิก คนหาตำแหนง

4. คลิก รายการโปรด

5. ไฮไลตบุคมารก

6. กดปุม เมนู

7. คลิก ยาย

8. คลิกตำแหนงใหม