BlackBerry Curve 8530 8520 - เกี่ยวกับการเพิ่มแอปพลิเคชัน

background image

เกี่ยวกับการเพิ่มแอปพลิเคชัน

หนาราน BlackBerry App World™ ใหคุณคนหาและดาวนโหลดแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ BlackBerry® ของคุณ จาก BlackBerry App World คุณสามารถเรียกดูรายการดาวนโหลดที่สำคัญและ

อันดับสูงสุด เชน เกม แอปพลิเคชันเครือขายสังคม และแอปพลิเคชันเพิ่มผลผลิต คุณสามารถดูแอปพลิเคชันแยกตามชนิดและคนหาโดยใชคำหลักได คุณสามารถซื้อและดาวนโหลดรายการผานเครือ

ขายไรสายลงในอุปกรณของคุณโดยใชบัญชี PayPal® ที่มีอยู รายการที่คุณซื้อจะถูกจัดเก็บใน BlackBerry App World บนหนาจอ My World หากตองการดาวนโหลด BlackBerry App World ใหไปที่

www.blackberryappworld.com

BlackBerry App World อาจไมสามารถใชได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูใหบริการอุปกรณไรสายของคุณ

คุณสามารถเขาใชงานแอปพลิเคชันใหมผาน Application Center คุณสามารถใช Application Center ในการเพิ่ม อัปเดต หรือกลับสูเวอรชันกอนหนาของแอปพลิเคชันที่เลือกที่โฮสตโดยผูใหบริการ

อุปกรณไรสายของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงแอปพลิเคชันเครือขายสังคม แอปพลิเคชันการสงขอความแบบทันที และแอปพลิเคชันเฉพาะของผูใหบริการอุปกรณไรสายของคุณ
อาจมีการคิดคาบริการขอมูลเมื่อคุณเพิ่มแอปพลิเคชันใหม สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ติดตอผูใหบริการอุปกรณไรสายของคุณ