BlackBerry Curve 8530 8520 - การประชุมสาย

background image

การประชุมสาย

เกี่ยวกับการประชุมสาย

คุณสามารถสรางการประชุมสายโดยใชอุปกรณ BlackBerry® ของคุณไดสองประเภท หากหนวยงานของคุณหรือบริการประชุมสายไดใหหมายเลขการเชื่อมโยงการประชุมสายกับคุณ คุณสามารถ

สรางการประชุมทางโทรศัพทในปฏิทินในอุปกรณหรือคอมพิวเตอรของคุณได การประชุมทางโทรศัพทจะใหผูเขารวมที่มีอุปกรณ BlackBerry เขาสูการประชุมทางโทรศัพทโดยใชตัวเลือกแบบกด

ปุมเดียว เขารวมทันที หากคุณสมบัติไดรับการสนับสนุนในอุปกรณ ผูเขารวมไมจำเปนตองโทรหมายเลขการเชื่อมโยงการประชุมสายและรหัสการเขาถึง หากคุณไมมีหมายเลขการเชื่อมโยงการ

ประชุมสาย คุณสามารถสรางการประชุมสายไดโดยการโทรหาผูติดตอรายอื่น และรวมสายเขาดวยกัน

การประชุมสาย

หากอุปกรณ BlackBerry® ของคุณเชื่อมตอกับเครือขาย CDMA คุณไมสามารถรวมผูติดตอมากกวาสองรายในการประชุมสาย

1. ในระหวางการโทร กดปุม เมนู

คูมือผูใช

โทรศัพท

29

background image

2. คลิก เพิ่มผูเขารวม

3. พิมพหมายเลขโทรศัพทหรือไฮไลตผูติดตอ

4. กดปุม สง

5. ในระหวางการโทรสายที่สอง กดปุม สง เพื่อรวมผูติดตอรายแรกของคุณในการประชุมสาย

6. หากตองการรวมผูติดตออีกรายหนึ่งเขาในการโทร ใหทำขั้นตอนที่ 1 ถึง 5 ซ้ำ

ขอมูลที่เกี่ยวของ

พักสาย, 24

สรางลิงคหมายเลขโทรศัพทสำหรับการประชุมสาย

1. พิมพหมายเลขโทรศัพทสำหรับการเชื่อมโยงการประชุมสาย

2. พิมพ X และรหัสการเขาถึง

สนทนาเปนการสวนตัวกับผูติดตอในระหวางการประชุมสาย

คุณสามารถดำเนินการนี้เฉพาะเมื่อคุณสรางการประชุมสายโดยการรวมสายเขาดวยกัน ไมใชสรางการประชุมทางโทรศัพทในปฏิทิน
1. ในระหวางการประชุมสาย กดปุม เมนู

2. คลิก แยกสายสนทนา

3. คลิกที่ผูติดตอ
หากตองการกลับไปที่การประชุมสาย กดปุม เมนู คลิก เขารวม

ยกเลิกการเชื่อมตอผูติดตอจากการประชุมสาย

คุณสามารถดำเนินการนี้เฉพาะเมื่อคุณสรางการประชุมสายโดยการรวมสายเขาดวยกัน ไมใชสรางการประชุมทางโทรศัพทในปฏิทิน
1. ในระหวางการประชุมสาย กดปุม เมนู

2. คลิก ตัดสายสนทนา

3. คลิกที่ผูติดตอ

ออกจากการประชุมสาย

คุณสามารถดำเนินการนี้เฉพาะเมื่อคุณสรางการประชุมสายโดยการรวมสายเขาดวยกัน ไมใชสรางการประชุมทางโทรศัพทในปฏิทิน
ถาคุณเริ่มประชุมสาย คุณสามารถออกจากการประชุมทางโทรศัพทโดยที่การสนทนายังคงดำเนินตอไปไดโดยไมมีคุณ คุณสมบัตินี้อาจไมไดรับการสนับสนุน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูใหบริการอุปกรณไรสาย

ของคุณ

1. ในระหวางการประชุมสาย กดปุม เมนู

2. คลิก ถายโอน หรือ แฟลช

คูมือผูใช

โทรศัพท

30