BlackBerry Curve 8530 8520 - การนำเสนอ

background image

การนำเสนอ

สลับมุมมองการนำเสนอ

1. ในการนำเสนอ กดปุม เมนู

2. ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

• หากตองการดูขอความอยางเดียว ใหคลิก ดูขอความ

• หากตองการดูขอความ และสไลด ใหคลิก ดูทั้งสองอยาง

หากตองการดูการนำเสนอในรูปแบบเดิม ใหคลิก ดูสไลด

สลับสไลด

1. ในการนำเสนอ กดปุม เมนู

2. คลิก สไลดถัดไป หรือ สไลดกอนหนา

หมุนวนสไลด

1. ในขณะดูสไลดในมุมมองสไลด ใหกดปุม เมนู

2. คลิก หมุน

คูมือผูใช

ไฟลและเอกสารแนบ

98

background image

ซูมเขาหรือซูมออกจากสไลด

ในขณะดูการนำเสนอในมุมมองสไลด ใหกดปุม เมนู
หากตองการซูมกลับไปขนาดสไลดเดิม ใหกดปุม เมนู คลิก จัดขนาดพอดีกับหนาจอ

บันทึกสไลด

1. ในขณะดูการนำเสนอในมุมมองสไลด กดปุม เมนู

2. คลิก บันทึกสไลด

3. พิมพชื่อสำหรับไฟล

4. คลิก บันทึก