BlackBerry Curve 8530 8520 - ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับไฟล์และเอกสารแนบ

background image

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับไฟลและเอกสารแนบ

เกี่ยวกับไฟลและเอกสารแนบ

คุณสามารถดูและดาวนโหลดเอกสารแนบ และบันทึกไวในหนวยความจำอุปกรณ BlackBerry® ของคุณหรือในมีเดียการดได หากบัญชีอีเมลของคุณใช BlackBerry® Enterprise Server ที่สนับสนุน

การเขาถึงไฟลในเครือขายหนวยงานของคุณ คุณสามารถดูตัวอยางไฟลจากเครือขายหนวยงานของคุณ และบันทึกไฟลลงในอุปกรณของคุณหรือแนบไฟลนั้นโดยตรงไปกับขอความอีเมลโดยไมตอง

ดาวนโหลดไฟลนั้น คุณสามารถใชแอปพลิเคชันไฟลในการดูรายการของไฟลทั้งหมดที่บันทึกไวในอุปกรณของคุณ คุณยังสามารถเปลี่ยนชื่อ ยาย และลบไฟลในเครือขายหนวยงานของคุณจาก

อุปกรณของคุณได
หากตองการเปลี่ยนแปลงเอกสารแนบที่ดาวนโหลดแลว คุณสามารถใชแอปพลิเคชันการแกไขอื่น เชน Documents to Go® ซึ่งออกแบบขึ้นสำหรับใชกับอุปกรณ BlackBerry

เปดไฟลหรือเอกสารแนบ

ในการดำเนินการนี้ บัญชีอีเมลของคุณตองใช BlackBerry® Internet Service หรือ BlackBerry® Enterprise Server ที่สนับสนุนคุณสมบัตินี้ สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ติดตอผูใหบริการอุปกรณไรสายหรือ

ผูดูแลระบบของคุณ
1. ในขอความ การเชิญเขารวมการประชุม หรือรายการบันทึกปฏิทิน กดปุม เมนู

2. คลิก ดึงขอมูลเอกสารแนบ หากจำเปน

3. คลิก เปดเอกสารแนบ

4. คลิกเอกสารแนบที่หนาจอเอกสารแนบ หากจำเปน

5. คลิกตัวเลือกในกลองโตตอบ หากจำเปน

ดาวนโหลดไฟลหรือเอกสารแนบ

ในการดำเนินการนี้ บัญชีอีเมลของคุณตองใช BlackBerry® Internet Service หรือ BlackBerry® Enterprise Server ที่สนับสนุนคุณสมบัตินี้ สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ติดตอผูใหบริการอุปกรณไรสายหรือ

ผูดูแลระบบของคุณ
1. ในขอความ ในรายการบันทึกปฏิทิน หรือบนเว็บเพจ ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

• หากในขอความหรือรายการบันทึกปฏิทินมีเอกสารแนบเพียงรายการเดียว กดปุม เมนู

• หากในขอความหรือรายการบันทึกปฏิทินมีเอกสารแนบหลายรายการ ไฮไลตเอกสารแนบ กดปุม เมนู

• หากคุณดาวนโหลดไฟลจากเว็บเพจ ใหกดปุม เมนู

2. คลิก ดาวนโหลดเอกสารแนบ หรือ ดาวนโหลดไฟล

3. คลิก ดาวนโหลด

4. คลิก เพิ่มเติม หรือ เพิ่มเติมทั้งหมด หากจำเปน

5. ไฮไลตโฟลเดอรที่คุณตองการบันทึกไฟลหรือเอกสารแนบไวในโฟลเดอรดังกลาว

6. กดปุม เมนู

7. คลิก เลือกที่นี่

คูมือผูใช

ไฟลและเอกสารแนบ

92

background image

หยุดการดาวนโหลดไฟลหรือเอกสารแนบ

1. ในขอความ ในรายการบันทึกปฏิทิน หรือบนเว็บเพจที่คุณกำลังดาวนโหลดไฟลหรือเอกสารแนบ กดปุม เมนู

2. คลิก ยกเลิกการดาวนโหลด

คนหาไฟลที่บันทึกไวในอุปกรณของคุณ

1. คลิกไอคอน มีเดีย ในหนาจอหลัก

2. กดปุม เมนู

3. คลิก สำรวจ

4. นาวิเกตไปยังไฟล
ในการดูไฟล ใหคลิกไฟล ไฟลอาจไมปรากฏในรูปแบบเดิม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทไฟล

ขอมูลที่เกี่ยวของ

เกี่ยวกับไฟลและเอกสารแนบ, 92

คนหาไฟลที่บันทึกไวในเครือขายหนวยงานของคุณ, 93

คนหาไฟลที่บันทึกไวในเครือขายหนวยงานของคุณ

ในการดำเนินการนี้ บัญชีอีเมลของคุณตองใช BlackBerry® Enterprise Server ที่สนับสนุนคุณสมบัตินี้ สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ติดตอผูดูแลระบบของคุณ
1. คลิกไอคอน ตัวเลือก บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. พิมพพาธของไฟลในฟลด ไปที่

3. ปอนหนังสือรับรองเพื่อเชื่อมตอกับเครือขายของหนวยงานของคุณ หากจำเปน
ในการดูไฟล ใหคลิกไฟล ไฟลอาจไมปรากฏในรูปแบบเดิม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทไฟล

ขอมูลที่เกี่ยวของ

เกี่ยวกับไฟลและเอกสารแนบ, 92

คนหาไฟลที่บันทึกไวในอุปกรณของคุณ, 93

บันทึกไฟลจากเครือขายหนวยงานไปยังอุปกรณของคุณ

ในการดำเนินการนี้ บัญชีอีเมลของคุณตองใช BlackBerry® Enterprise Server ที่สนับสนุนคุณสมบัตินี้ สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ติดตอผูดูแลระบบของคุณ
เมื่อคุณบันทึกไฟลจากเครือขายหนวยงานไปยังอุปกรณ BlackBerry ของคุณ ไฟลจะถูกบันทึกในรูปแบบเดิม

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. นาวิเกตไปยังไฟล

3. ไฮไลตไฟล

4. กดปุม เมนู

5. คลิก คัดลอก

6. นาวิเกตไปยังตำแหนง

7. คลิกโฟลเดอร

8. คลิก คัดลอกไปยัง

คูมือผูใช

ไฟลและเอกสารแนบ

93

background image

ขอมูลที่เกี่ยวของ

คนหาไฟลที่บันทึกไวในเครือขายหนวยงานของคุณ, 93

สงไฟลเปนเอกสารแนบ, 94

สงไฟลเปนเอกสารแนบ

ในการดำเนินการนี้ บัญชีอีเมลของคุณตองใช BlackBerry® Internet Service หรือ BlackBerry® Enterprise Server ที่สนับสนุนคุณสมบัตินี้ สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ติดตอผูใหบริการอุปกรณไรสายหรือ

ผูดูแลระบบของคุณ
1. คลิกไอคอน มีเดีย หรือไอคอน ไฟล บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. นาวิเกตไปยังไฟล

3. ไฮไลตไฟล

4. กดปุม เมนู

5. คลิก สงหรือแบงปน

6. คลิกประเภทขอความ

เปดลิงคในไฟลหรือเอกสารแนบ

บางไฟลอาจมีลิงคไปยังเนื้อหาภายใน เชน ตาราง ภาพถาย หมายเหตุ กลองขอความ หรือความเห็น

1. Iไฮไลตลิงคในไฟล

2. กดปุม เมนู

3. คลิก เรียกใชลิงค หรือ ดึงขอมูล
ในการกลับไปยังไฟล ใหกดปุม Escape

ตั้งคาตัวเลือกแบบอักษรสำหรับไฟลหรือเอกสารแนบ

1. ในไฟลหรือในเอกสารแนบ กดปุม เมนู

2. คลิก ตัวเลือก

3. ตั้งคาฟลดแบบอักษร

4. กดปุม เมนู

5. คลิก บันทึก