BlackBerry Curve 8530 8520 - กลับสู่เวอร์ชันก่อนหน้าของ BlackBerry Device Software

background image

กลับสูเวอรชันกอนหนาของ BlackBerry Device Software

คุณอาจไมสามารถจัดการดำเนินการนี้ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับตัวเลือกที่ตั้งคาโดยผูใหบริการไรสายหรือผูดูแลระบบของคุณ

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก ตัวเลือกขั้นสูง

3. คลิก การอัปเดตแบบไรสาย

4. คลิก การอัปเดตกอนหนาเสร็จเรียบรอยแลว

คูมือผูใช

BlackBerry Device Software

228

background image

5. คลิก ดาวนเกรด